Home

Rundskriv bpa 2021

Den 1. januar 2015 ble brukerstyrt personlig assistanse (BPA) en individuell rettighet. Dette gir mange mennesker med nedsatt funksjonsevne mer innflytelse over eget liv. Regjeringen sender i dag ut et rundskriv som utdyper hva som ligger i rettigheten Nytt rundskriv om BPA. 20. januar 2016 By ulobaarkiv. Rundskrivet gir ikke detalj-oprift på hvordan kommunene skal tildele BPA, men levner ingen tvil om at meningen med BPA er samfunnsdeltakelse og arbeid. Kommunene må legge vekt på «om BPA vil gi personen mulighet til studier,.

Nytt rundskriv om brukerstyrt personlig assistanse

 1. Publisert 15. april 2016 rundskriv om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Rettighetsfestingen av BPA er begrunnet i et ønske om å sikre mennesker med stort behov for praktisk bistand en større mulighet til å ta ansvar for eget liv og egen velferd
 2. Rundskriv om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet offentliggjort 18. desember et rundskriv som beskriver rettigheter rundt tjenesten brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 3. Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) (2015) Brukerrettigheter personlig assistanse. Fra 01.01.2015 ble det en rettighet for en del brukere å få denne formen for organisering av personlig assistanse. Les rundskriv I-9/2015 Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) (PDF) Tilskudd til opplærin
 4. Rundskriv . fra Rundskriv nr. 3/2016 . Riksadvokaten Oslo, 19. oktober 2016 . 201601086 . 641.1 . HENLEGGELSE PÅ GRUNN AV MANGLENDE SAKSBEHANDLINGSKAPASITET MV . I. INNLEDNING (1) Riksadvokaten gir generelle retningslinjer om hvilke straffbare forhold som skal gis særli
 5. Rundskriv. Rundskriv I-9/2015 Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) (regjeringen.no) Rundskriv I-15/2005 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - utvidelse av målgruppen (regjeringen.no
 6. Individuell vurdering Udir-5-2016 Her finner du merknader til regelverket om vurdering i forskrift til opplæringsloven kapittel 3. Rundskriv Sist Rundskrivet bygger på dagens regelverk, kombinert med tidligere rundskriv og tolkninger, og vi oppdaterer det når regelverket endres. Endringer som ble vedtatt i 2015 er uthevet

Rundskriv 12/2016. Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov (pdf) Vedlegg 1A: Prinsipper for ICAAP-prosessen (pdf) Vedlegg 1B: Krav til innhold i ICAAP og ILAAP (pdf Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA (PDF) Kurspresentasjon brukerstyrt personlig assistanse (PPT) Først publisert: 06.05.2015 Sist faglig oppdatert: 06.05.2015 Skriv ut / lag PDF. Kontakt oss. Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter. Presse. Abonnere på innhold. Ledige. Erstatter rundskriv I-3/2003. 2005. I-15/2005 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - utvidelse av målgruppen. Se også I-20/2000 og I-9/2015 Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) I-13/2005 Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse. I-10/200

Nasjonale anbefalinger, råd og rundskriv Helsedirektoratet Helsedirektoratet har omfattende menyer for Nasjonale anbefalinger, råd og pakkeforløp. 02.04.2020. Lover og forskrifter. Alt innhold knyttet til lover og forskrifter hos Helsedirektoratet. Inneholder også brev og uttalelser NA-Rundskriv 2016/7 - Reviderte kriterier for å tillate sykling mot kjøreretningen i envegsregulerte gater . Vegdirektoratet har revidert kriteriene for å tillate sykling mot kjøreretningen i envegsregulerte gater (heretter kalt SME). De reviderte kriteriene trer i kraft straks Rundskriv Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Publisert: 12. april 2016 Sist endret: 2. september 2019 Dokumentnummer: 6/2016. Dette rundskrivet er opphevet. Dette rundskrivet er opphevet, og er ikke lenger gjeldende Fakta om Rundskriv I-9/2015. 31. mars 2016 By Helge Olav Ramstad. Rundskriv I-9 2015; BPA-håndboka som Helsedirektoratet ga ut i juni 2015. Stortingsproposisjon 86L 2013-2014 , som lå til grunn for rettighetsfestingen. Det nye rundskrivet bygger på de gamle rundskrivene

Nytt rundskriv om BPA - Ulob

Dette rundskrivet gjengir reglene om grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne etter opplæringsloven kapittel 4A B-rundskriv nr.: B/9-2016 Dokument nr.: 16/02243-1 Arkivkode: 0 Dato: 11.11.2016 Saksbehandler: Torfinn Thomassen Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B/9-2016 - Ny SFS 2404 Innledning Partene kom til enighet i forhandlinger om revidert SFS 2404. Den kanskje viktigste endringen er at risikotillegget vil utgå fr Sak 07c/2016 Brukerstyrt personlig assistanse - Rundskriv 1-9/2015 Forslag til vedtak: Rådmannsgruppen slutter seg til innholdet i framlagt orienteringsnotat. Bakgrunn Microsoft Word - Sak 07c_2016 Notat rundskriv BPA.docx Created Date: 2/17/2016 7:04:21 PM. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som skal bidra til likestilling, likeverd og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette inkluderer personer med utviklingshemming, også mindreårige. BPA er lovfestet i helselovgivningen, men er ment som et verktøy som skal sikre mennesker med stort behov for bistand mulighet til å ta ansvar for eget li

Nytt rundskriv om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA

Rundskriv om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig

For mennesker med nedsatt funksjonsevne oppleves ordningen med BPA som et frigjøringsverktøy som setter de i stand til en aktiv meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Fylkesmannen i Telemark. Norsk Rundskriv I-9/2016 Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Fylkesmannen i Telemark. Telefon: 35 58 61 1 Rundskriv 2016-10 Landbruksdirektoratet Org.nr: NO 981 544 315 MVA www.landbruksdirektoratet.no postmottak@landbruksdirektoratet.no alta.post@landbruksdirektoratet.no Oslo Postboks 8140 Dep NO-0033 Oslo, Norway Telefon: +47 24 13 10 00 Telefaks: +47 24 13 10 05 Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Internett: www.landbruksdirektoratet.no Alt Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrie

Rundskriv 2016-30 Skolenes oppfølging av elever med langvarig eller hyppig fravær; Rundskriv 2016-19 Skoleturer, skolearrangementer og gratisprinsippet Rundskriv 2015-22 Tidsressurs for arbeidsplasstillitsvalgte fra lærerorganisasjonene Rundskriv 2014-30 Tjenestereiser, studieturer etc. utenlands for ansatt Finanstilsynet 17. mars 2016. Formålet med å beskrive Finanstilsynets metode er å skape økt transparens. Rundskrivet dekker også Finanstilsynets krav til prosess og innhold i foretakenes risiko- og kapitalvurderinger (ICAAP). Rundskrivet er en oppdatering av rundskriv 9/2015, som erstattet rundskriv 21/2006, 26/2007 og 28/2007

Best Practices Analyzer for Unified Service Desk 3.3 or lower versions is available as a separate download package. Download the sample zip package for Unified Service Desk 3.3 or lower versions and extract the package. After extracting the zip package, you can see the following I forbindelse med korona-situasjonen gjøres det enkelte endringer i praktiseringen av regelverket knyttet til noen av særavgiftene. Avgiftsrundskrivene oppdateres ikke med de midlertidige endringene Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Rundskriv I-9/2015. Tilbake. Last ned. Brukerstyrt personlig assistanse er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. For personer i denne. Sist endret 14.10.2015 med tilføyelse av nytt rundskriv - Kommentarer til F11.03.1997 nr 220 Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade. Teksten er skilt ut fra rundskriv til § 13-4

Ved akutte hendelser, f eks vannlekkasjer eller tette avløpsrør, må man selv tilkalle nødvendig assistanse. Utgiftene til dette skal i utgangspunktet dekkes av andelshaver, men vil i enkelte tilfeller kunne refunderes av borettslaget BPA-ordninger - Assistentene må ha tilstrekkelig kompetanse - Reglene om oppfølging / kontroll og journalføring må følges Rundskriv IS-10/2015 Author: fmrotso Created Date: 2/3/2016 10:43:40 AM. Rundskriv 2016. Endret: 9 nov 2016 Opprettet: 17 feb 2016 Rundskriv 2016. Februar 2016. Februar_24.02.16. Rundskriv mai 2016. Rundskriv_juni_2016. Rundskriv august 2016. Vindu/dør_alternativ. OSS - Ofte Stilte Spørsmål, 7. mai . Annonse. Hvorfor bli medlem? Som OBOS-medlem stiller du foran i boligkøen

Politidirektoratet - Rundskriv - RPOD-2009-9 Myndighet Politidirektoratet - Rundskriv Dato 2009-07-01 Doknr/publisert RPOD-2009-9 Stikkord Politidirektoratets retningslinjer for behandling av våpensaker Saksgang Rundskriv 2009/009, Saksnr. 2009/01719-1 651. Tidligere revidert 4. oktober 2016, se RPOD-2009-9-2016. Sist revidert september 2020 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Nytt Klageorgan for helsetjenesten fra 1. januar 2016. Nytt rundskriv om brukerstyrt personlig assistanse som ble sendt ut : 18.12.2015 da sendte Regjeringen ut et rundskriv som utdyper hva som ligger i rettigheten. Les den HER • BPA ut over 14 dager kan tillates etter nærmere avtale med gjeldende kommune. Møte med Ulobas operative ledelse 11.05.2016 Uloba videresendte Vestregionens brev av 21.4.2016 der vi presiserte forhold knyttet til opphold utenfor hjemkommune, til sine medlemmer. Daglig leder i Vestregionen ble invitert til medlemsmøte de Men i et intervju med Handikapnytt i fjor høst antydet han at det kan være aktuelt med en tydeligere lovregulering av BPA-rettigheten, i form av en egen forskrift. I dag er det et rundskriv fra regjeringen som forteller kommunene hvordan ordningen skal praktiseres

slik det framgår i rundskriv 28/2016 (minsteprislista) for tilstandene sløyd og rund/bløgget, og rundskriv 18/2016 som gjelder levendetorsk. Øvrige minsteprisbestemmelser videreføres slik det framgår av minsteprislista. Her presiseres spesielt at for torsk som omsettes rund/bløgget, skal fisker ikke belastes sløyeutgifter NHF Trondheim skal gi en uttalelse til formannskapet i løpet av denne uken, hvor de blant annet krever en ny veileder for BPA. - BPA ble rettighetsfestet for ett år siden. Men det er kommunene som i stor grad bestemmer hvor mange timer man får, og derfor har vi ventet på et rundskriv, sier Lian Lasteskip med bruttotonnasje under 500 skal følge forskrift 16. desember 2016 nr. 1770 om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. I tillegg slår forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip § 1-6 (1) fast at rederiet skal sikre at de krav som følger av forskriften ivaretas gjennom.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - Helsedirektorate

Rundskriv KDI 1/2020 - Økonomisk stønad 2020 Rundskriv KDI 2/2020 - Elektroniske kommunikasjonshjelpemidler i fengsel Rundskriv KDI 3/2020 - Gjennomføring av videosamtale i fengsel mellom innsatte og besøkende mv. - tiltak knyttet til korona pandem - erstattet rundskriv IK-3/2001: I-43/2001: 16.09.2001: Lov om svangerskapsavbrudd § 10 - svangerskapsavbrudd på vital indikasjon. I-27/2000: 19.05.2000: Retningslinjer for immunisering mot hepatitt A og B som refunderes av folketrygden. Sosial- og helsedepartementet. I-15/2005: 23.12.2005: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - utvidelse. Som rundskriv I-9-2015 sier: «BPA-bruker står fritt innenfor rammene av vedtaket å avgjøre hvilke oppgaver assistenten skal utføre, så lenge arbeidet faller innenfor det som hører inn under begrepene personlig assistanse og avlasntning.

Aktuelt Rundskriv nr. 1 - 2016. Styret benytter anledningen til å ønske alle nye beboere velkommen til Ulsrud borettslag! Selskapslokalet Vi har fått tilskudd fra kommunen til å legge en hellebelagt sti frem til baksiden av selskapslokalet Rundskriv til ftrl § 10-7 bokstav i: Ortopediske hjelpemidler. NAV - Arbeids- og velferdsetaten- sist endret 25.8.2015: RA-5/2001: 17.12.2001: Lov om helsepersonell - påtalemessige direktiver. Riksadvokaten- justert i Rundskriv RA-2/2011 av 22.6.2011 pkt 2.3: Rapport 2015:2: 01.06.201 Klikk på https://www.regjeringen.no/contentassets/4b44b3ea29554b4aa1e9169829b75b78/g-01-2016.pdf for å åpne ressursen Rundskriv nr 2016/39 Bestemmelse om prisgrunnlag sluttseddel Rundskriv nr 2016/31 Dynamiske minstepriser på torsk, forsøksordning. Rundskriv nr 2016/27 Transitt av fangster fra EU-land Rundskriv nr 2016/26 Omsetning av leppefisk Rundskriv nr 2016/24 Omsetningsvilkår for fangst som landes i utlandet Rundskriv nr 2015/3 Dette økes til 500 millioner i 2016. Helsedirektoratet skal utarbeide et nytt rundskriv om BPA-ordningen og sørge for en følgeevaluering av rettigheten. Et rundskriv om ordningen vil bli sendt ut i løpet av første halvdel av 2015

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - helsenorge

Siste 2016. 14.10.2016 · Rundskriv 26/16 Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 17.10.16; 06.10.2016 · Rundskriv 25/16 Langsiktige leveringsavtaler nvg-sild I Laagendalsposten 26/5, står en bruker med BPA-ordning fram og forteller om at vedkommende har fått skriftlig beskjed om at brukere av BPA har meldeplikt og må varsle om opphold utenfor egen kommune utover 7 døgn, mer enn 1 døgn utenfor Norges grenser, samt få tillatelse fra egen kommune ved utenlandsopphold i mer enn 14 dager i løpet av ett kalenderår. På hvilken måte vil.

Individuell vurdering Udir-5-201

Aktuelt Rundskriv nr. 2 - 2016. 1. Ro i leilighetene og orden i oppganger og kjellerganger Styret har fått en del klager på at oppussingsarbeider medfører mye støy, og ber om at denne typen arbeider gjøres på dagtid nhf.n Rundskriv G-01/2016 til lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) erstattet i september 2016 det tidligere rundskriv Q-27. Publisert 16.06.2017 Introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap er de viktigste virkemidlene for å bidra til å nå den politiske målsettingen om at nyankomne innvandrere raskt kommer inn i og. Hovedmeny/Søk. Hovedmeny Alle tema Aktuelt. Englis Det vises til Rundskriv 10/16 datert 20.05.16 vedrørende ny modell for minsteprisfastsettelse for nordsjøsild og minstepriser gjeldende fra mandag 23. juli 2016». I dette rundskrivet følger nærmere informasjon om nordsjøsild til matjes

Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og

BPA er en forkortelse for Brukerstyrt Personlig Assistanse. BPA er i hovedsak en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. BPA skiller seg ut fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er personen med funksjonsnedsettelse som selv bestemmer hvordan assistansen skal være. BPA kan også gis til funksjonshemmede barn [ RUNDSKRIV 13 2016 Oslo, 21.12.2016 . Deponering / kast av juletre 2017. Renholdsverket har varslet at vi får besøk av bil for henting av juletreet etter jula 2016, dato: 7. januar etter kl. 11.30 i TN og EM vei. Renholdsverket har også endret vår hentedag . fra torsdag til onsdag for husholdningsavfall i framtiden Juridisk litteratur. Tolkningsuttalelser fra Bufdir og Bufetat. Hele rettsdatabasen. NOU. Proposisjoner. Tidsskrift for familierett. Veiledere. Rundskriv

Rundskriv 19/16 Ordinært prøvefiske etter kystbrisling i 2016; 07.06.2016 · Rundskriv 16/16 Ny minsteprismodell for makrell med virkning fra 01.06.2016; 02.06.2016 · Rundskriv 18/16 Presisering av prisbestemmelser for Nordsjøsild; 01.06.2016 · Rundskriv 17/16 Dynamiske minstepriser på makrell - oppstart 29.08.2016; 27.05.2016. Vi legger Rundskriv 9/15 fra Helse- og omsorgsdepartementet til grunn for våre vurderinger. Her er et lite utdrag: «2.4 Stort og langvarig behov for tjenester: Retten til BPA er knyttet opp til et konkret timebehov. Kommunen skal fastlegge hvor mange timer personlig assistanse, eventuelt avlastning, det er behov for i det enkelte tilfelle kommunes virksomheter for 2016. Rundskrivet beskriver også størrelsen på eventuelle egenandeler for hver enkelt forsikring, hvor skader skal meldes, og rutiner ved skader. Dette rundskrivet erstatter rundskriv 5/2015

Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet Helsetilsyne

Rundskriv: Lokallag, 2016 Rundskriv L 18-2016 Hovedtariffoppgjøret Vis PDF ; Rundskriv L 17-2016 Utlysning av midler fra NKFs solidaritetsfond Vis PDF ; Rundskriv L 16-2016 Forslag til kandidater til NKF-styret Vis PDF ; Rundskriv L 15-2016 Invitasjon til kurs for inspektører og assisterende rektorer Vis PDF ; Rundskriv L 14-2016 Ny vervebosjyre Vis PD Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet publisert 18.12.2015. Se mer av BPA-skolen på Faceboo Finanstilsynets rundskriv 24/2016. Foretak under tilsyn skal forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorfinansiering. Nærmere regler om dette følger av hvitvaskingsregelverket RUNDSKRIV 2019 Rundskriv 1/2019 794- 2019 - Brudd i forhandlingene mellomoppgjøret 2019 Rundskriv 2/2019 19-965 -Endringer i bransjeansvar Rundskriv 3/2019 19-1419 - Kommune og fylkestingsvalget 201

Arkiv nyheter - NFU Norge

Saksbehandlerkurs BPA Stadiontunet sykehjem, Bodø 10. november 2016, 08.30 - 15.00. Lunsjpause og andre pauser tilpasses underveis. PROGRAM Saksbehandling BPA Søknad Kartlegging Tildeling Driften av BPA-ordninger Viktigheten av arbeidsleder Avtaler De store BPA-ordningene Rettighetsfesting og nytt rundskriv Begrunnels I 2016 kostet denne ordningen kr. 14. 250.000,- for kommunen lovverket med rundskriv som gir behov for å dekke flere områder enn det standarden omhandler. Det er beregnet et administrasjonstillegg basert på reelle utgifter til administrasjon av BPA ordningen i en kommune i 2016

2 BUFDIR / 14.06.2016 Felles rundskriv fra Barne -, ungdoms og familiedirektoratet og Helsedirektoratet . SAMARBEIDET MELLOM BARNEVERN OG PSYKISKE HELSETJENESTER MÅ STYRKES Barn som får hjelp av barneverntjenesten har høyere forekomst av psykiske vansker enn barn og unge ellers i befolkninge Rundskriv § 5-22 - Bidrag til spesielle formål . Utarbeidet av Rikstrygdeverket, Helsetjenestekontoret 01.05.97. SIst endret 19.04.2016, jf. overskriften. Rundskriv april 2016. Hold det ryddig i oppgangene i kjelleren og på loftet - tenk på brannfaren. Vi henstiller til alle om å unngå å sette gjentander og skrot i fellesareal på loft og i kjeller. Vi varsler med dette at det vil bli rydding av loft og kjeller 3. mai 2016 fra kl 17.00 Endret: 1 nov 2016 Opprettet: 27 jan 2016 Rundskriv januar 2016. Overskrifter: GENERALFORSAMLING, FORSØPLING, VOND LUKT I OPPGANGENE, YTTERDØRER OG VINDUER I.

Rundskriv mai 2016. Endret: 9 nov 2016 Opprettet: 31 mai 2016 Rundskriv mai 2016. Rundskriv mai 2016. Annonse. OBOS Kid til 1929. Nå kan du motta informasjon om ubetalte felleskostnader på SMS. Dette gjør du enkelt ved å sende en SMS med teksten OBOS KID til 1929. Annonse Rundskriv 6 - 16. juni 2016 side 2 av 4 Vestskrenten borettslag Prosjekter i laget i sommer Planen er at reparasjon av terrassene som har hatt lekkasjer vil være ferdig i løpet av juni måned. Det vil også gjennomføres mindre reparasjoner på takene NS8-12 i løpet av sommeren. Oppstart på renovasjonsprosjektet vil være avhengig av kommunal saksbehandling, men v Rundskriv august 2016. Endret: 9 nov 2016 Opprettet: 1 sep 2016 Rundskriv august 2016. August 2016. Annonse. OBOS Eiendomsmeglere. OBOS Eiendomsmeglere selger mange boliger. Ikke fordi vi heter OBOS, men fordi vi kan bolig. Vi er opptatt av det samme som deg, nemlig å få best mulig pris for hjemmet ditt Rundskriv nr. 11 / 2016. Snømåkere. Borettslaget søker også i år etter snømåkere til våre gangveier og trapper fra 1/11 til 31/3. Lønn som vaktmesterassistent. Ta kontakt med styret v / Else Berit dersom du er interessert, tlf. 911 27 22 Kommunene kan få tilskudd hvis de bosetter personer med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne, voldelig atferd, rusproblemer eller alvorlige atferdsproblemer. Tilskuddet skal dekke de ekstraordinære utgifter som følge av personens hjelpebehov, og som ikke er dekket av andre offentlige instanser eller tilskudd. Tilskuddet er øremerket og følger den enkelte personen

Nasjonale anbefalinger, råd og rundskriv Helsedirektoratet

Rundskriv 1716 Dynamiske minstepriser på makrell - oppstart 29.08.2016 Publisert: 01.06.2016 av Line Dale Nilsson (Sist endret: 01.06.2016) Fant ikke fil tilknyttet artikkel på det angitte filområdet! Siste Rundskriv. 01.06.2016. Rundskriv Udir-1-2020 - Kunnskapsløftet - om fag- og timefordeling for grunnopplæringen og tilbudsstrukturen i videregående opplæring.. Rundskriv Udir-2-2017 - Praksisbrev. Rundskriv Udir-5-2016 - Individuell vurdering. Rundskriv Udir-3-2016 - Fraværsgrense. Rundskriv Udir-2-2014 - Lokalt gitt muntlig eksamen. Rundskriv Udir-4-2013 - Elever som tar fag fra videregående opplæring på.

Statens vegvese

Fraværsgrensen - Rundskriv Udir-3-2016 inkludert Fylkesrådmannens lokale presiseringer og tilføyelser Første gang godkjent av Fylkesrådmannen 28/6-2016. Sist revidert juli 2019. Gjeldende fra 1. august 2019. Fraværsgrensen i korte trekk Fraværsgrensen gjelder for alle elever i videregående skole, men ikke for lærlinger Rundskriv - Mars 2016 - Bodanlegg. Det ble på ekstraordinær generalforsamling 10. mars 2016 vedtatt at borettslaget skal rehabilitere sine boder. Nye boder vil bli etablert på taket av våre to P-hus. De gamle bodene blir revet og vi får større og mer åpne uteområder. Generalforsamlingen kan.

Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i

Tariff 2016 Vi skriver 2016, og vi har et nytt hoved-tariffoppgjør foran oss. Lokale fagfor-eninger har debattert og prioritert på tariffkonferansene i fylkene. Nå står konfliktberedskap på dagsorden. 12.02.2016 av Randi Tevi Deres ref: Vår ref: 355951v1 19.februar 2016 Rundskriv 02/16 - Bestemmelser vedrørende lokalt utviklede spillere (LUS) i Tippeligaen og OBOS-ligaen i sesongen 2016 Innledning LUS-bestemmelsene har vært utviklet over tid, sist etter en omfattende evaluering i 2010 RUNDSKRIV NR 02/2016 Dato:30. september 2016 Til: Bankene Att: Ansvarlig for betalingsformidling - Straksbetaling Kontaktperson i Bits: André Hoff Arkivref: Bits/Finans Norge 11-665 Rundskriv fra Bits gir informasjon om regelverk, standarder og anbefalinger. Rundskrivet stiles til det fagmiljø som antas å ha mest nytte av informasjonen Vi har i dag to rundskriv knyttet til BPA: Rundskriv I-20/2000 om BPA og rundskriv I-15/2005 som utvidet målgruppen for BPA til å inkludere personer som ikke kan ivareta brukerstyringen selv. I forbindelse med nytt lovverk har Helsedirektoratet nå fått i oppdrag å lage et nytt rundskriv om BPA

Finansdepartementet fastsatte 5. november 2015 endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten («bestemmelsene») av 12. desember 2003. Det er også gjort endringer i enkelte av rundskrivene til regelverket. Endringene trådde i kraft 1. januar 2016, med unntak av endringer i rundskriv R-115 som gjaldt fra og med årsregnskapet for 2015 Rundskriv 03.12.2016. Styret har noen prosjekter på gang for 2017 og vil i den forbindelse informere om disse. Det er også ønskelig med tilbakemeldinger på, og engasjement rundt, enkelte av punktene slik at vi kan tilpasse så godt som mulig etter alles ønsker og behov rundskriv IS-1/2006 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd for 2006 fra Sosial- og helsedirektoratet der stimuleringstilskuddet er nærmere omtalt. Henvendelser om tilskuddsordningen kan rettes til Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO). Utredning av endringer i regelverket om BPA Rundskriv 2016. 01 - Juletrær. 02 - Forslag til Generalforsamlingen 2016. 03 - Rekkehus ny isolasjon og panel østvegg. 04 - Vårdugnad. 05 - Viktig informasjon. 06 - Utgått (Innkalling til Generalforsamling) 07 - Riktig innkalling til Generalforsamling. 08 - Beising av bodvegger. 09 - Brannslukningsapparater og beis. 10 - Om beising. 11. RUNDSKRIV KA . 04/2016. Eksempel 6 . Stilling i lønnsgruppe 3 med ansiennitetsopprykk til 16 år 1. april 2016. Lønn pr 31.03.2016 426 400 Ansiennitetstillegg 01.04.2016 (gammel tabell) 2 500 Årslønn 30.04.2016 428 900 Sentrale tillegg 01.05.2016 i hht tabell 8 300 Ny årslønn 01.05.2016 437 200 . Eksempel

 • Alexis sanchez twitter.
 • Nettbrett til å skrive på.
 • Treff kryssord.
 • Jake lacy the office.
 • Matematikk 10 klasse bok.
 • B vare elkjøp.
 • Tanz in den mai weberei gütersloh.
 • Telipol fri 3gb.
 • Pyssla ikea.
 • Argumenter for bruk av sosiale medier.
 • Land und forstwirtschaft kaufen.
 • Anfänger kochkurse mönchengladbach.
 • Richard kiel diane rogers.
 • Buss kapasitet.
 • Livets tre betydning.
 • Tacos and tequila göteborg.
 • Arveord liste.
 • Programmkino münchen.
 • Davy jones filme.
 • Runer bokstaver.
 • Arne næss sitater.
 • Presentasjon engelsk.
 • Latin letters.
 • Kamera iphone 6s.
 • Flüge ab friedrichshafen.
 • Wireless earbuds test 2017.
 • Schnapsverkostung vorarlberg.
 • Tilbud fotobok.
 • Maptq.
 • Sy sjalbuff.
 • Hvite gommer baby.
 • Færder fyr overnatting.
 • Airsoft stavanger.
 • Vw club 5 more leipzig.
 • Filming med drone.
 • Catherine the great.
 • Schloss erbach ü30 party bilder.
 • Wolf thüringen.
 • Lig hepatoduodenale.
 • Popsockets power.
 • Linda hofstad helleland gift.